top of page

Regulamin

Informacje podstawowe

 1. Mali Odkrywcy sprawuje opieke nad dziećmi od 12 miesiąca do 3 roku życia.

 2. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 18.00

 3. Nabór odbywa sie przez cały rok kalendarzowy.

Bezpieczeństwo

 1. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice lub Osoby będące prawnymi przedstawicielami Dziecka (nazywani dalej Rodzicami) oraz Opiekunowie wskazani przez Rodziców pisemnie.

 2. Osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych substancji odurzających Dzieci nie będą wydawane.

 3. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać Dziecko zdrowe. Dziecko chore- z katarem, kaszlem, gorączką nie zostanie przyjęte.

 4. Placówka niezwłocznie poinformuje o wszelkich problemach zdrowotnych dziecka Rodziców lub Opiekunów na numer telefonu wskazany jako kontaktowy.

 5. Personel ma zakaz podawania leków dzieciom, nawet na wyraźną proźbe Rodzica bądź Opiekuna.

 6. Placówka przyjmuje dzieci z alergiami pokarmowymi.

 7. Po przyjęciu dziecka, kadra przejmuje całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

 

Organizacja

 1. Organizację zajęć i rytm dnia dla Dzieci określa regulamin. Plan dnia jest ogólnodostępny.           Szczegóły, są dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

 2. Rodzice oddajac dziecko  zobowiązani są dostarczyć wyprawkę.

 3. Placówka zapewnia dzieciom wyżywienie w ramach abonamentu, które jest realizowane przez firme cateringową.

 4. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z Rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby Dziecka (np. alergie).

Opłaty

 1. Wszelkie opłaty  wnoszone są przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie.

 2. W dniu podpisania umowy i niniejszego regulaminu, rodzice są zobowiazani do wpłaty opłaty wpisowej w kwocie 600 zł.

 3. Abonament jest płatny do 12 dnia każdego miesiąca.

 4. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy placówki skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty za godziny ponad pakietowe 50 zł /h.

bottom of page